La morositat en els pagaments és un problema significatiu que afecta especialment les petites i mitjanes empreses, que constitueixen més del 90% del teixit empresarial en diversos països europeus. Amb l'objectiu d'abordar aquesta qüestió i promoure pràctiques comercials més transparents i eficients, la Unió Europea està avançant en una nova legislació contra la morositat. Una de les mesures destacades és la introducció d'un codi QR en les factures, tant en les digitals com les emeses en paper.

En l'àmbit nacional el Reial decret 1007/2023, de 5 de desembre també apunta cap a una major veracitat i autenticitat de les factures mitjançant la inclusió d'un codi QR, a més d'altres normes per als sistemes o programes de facturació. Una de les innovacions més significatives que planteja aquesta normativa és la possibilitat que el receptor d'una factura proporcioni informació voluntària a l'Agència Tributària, facilitant dades del codi QR de la factura, com la data d'emissió o l'import. Aquesta mesura, que entrarà en vigor el 2025, representa un pas addicional cap a la digitalització i la transparència en els processos de facturació.

No obstant això, aquest avanç ha generat cert recel entre els assessors i empresaris, ja que la implementació de noves regulacions i tecnologies pot implicar ajustos significatius en els processos comercials i comptables de les empreses.

Qui està obligat a incloure codis QR en les factures?

En el marc d'aquestes iniciatives, s'han promulgat lleis i decrets que estableixen obligacions per als sistemes i programes informàtics utilitzats en els processos de facturació. Per exemple, segons el que es disposa en l'article 29.2.j) de la Llei General Tributària (LGT), s'ha introduït una nova obligació formal en matèria tributària. Aquesta normativa estableix que els responsables de la producció, comercialització i ús de sistemes i programes informàtics o electrònics destinats a la comptabilitat, facturació o gestió en l'àmbit de les activitats econòmiques han d'assegurar la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres. Es prohibeixen qualsevol mena d'omissió o alteració sense registres corresponents, a més han d'estar certificats adequadament i utilitzar formats estàndard per a assegurar la seva llegibilitat.

L'ordre ministerial distingeix clarament entre dos grups que estaran obligats a complir les especificacions tècniques que marcarà l'ordre ministerial. Si bé encara no s'ha aprovat, ja se sap que serà obligatori incloure els codis QR en les factures. La nova normativa afectarà:

  • En primer lloc, a les empreses fabricadores o distribuïdores de sistemes informàtics i facturació. Quan acabi el termini marcat per l'ordre ministerial, tots els softwares hauran d'emetre factures electròniques que incloguin codis QR.
  • En segon lloc, als autònoms i empreses que emeten factures a altres professionals o empreses. Les seves factures hauran d'incloure un codi QR amb les dades bàsiques de la factura.


Què ha d'incloure el codi QR?

La inclusió del codi QR en les factures serà obligatòria una vegada que el Reial decret 1007/2023, de 5 de desembre entri en vigor. Aquest codi contindrà informació detallada de la factura. A més, per a la creació del QR s'utilitzarà un nivell mitjà de correcció d'errors, que proporciona una recuperació del 15% de caràcters. Aquest codi contindrà la URL del servei d'acarament o remissió d'informació per part del receptor de la factura, així com informació detallada de la factura, per a garantir la fiabilitat de la informació continguda en el codi.

En resum, la introducció de codis QR en les factures representa un pas important cap a la digitalització i la transparència en els processos comercials. Si bé pot generar cert recel inicial entre els empresaris, aquesta mesura té el potencial de millorar la gestió empresarial, reduir la morositat i promoure un entorn empresarial més just i competitiu a la Unió Europea.