Condicions d'ús_

Condicions generals d'ús

Condicions generals d'ús

A l’utilitzar els Serveis Web, vostè (l’“Usuari”) accepta expressament el sotmetiment a les presents condicions generals d'ús (d'ara endavant les “Condicions Generals d'Ús”), a causa de la seva condició d'usuari.
Les presents Condicions Generals d'Ús seran aplicables independentment de qualssevol altres normes d'ús dels serveis oferts per l'Empresa. En particular, si Vostè és Usuari dels serveis oferts per l'Empresa haurà de formalitzar i subscriure addicionalment el contracte de serveis per a clients (d'ara endavant, el “Contracte”).
Tota la informació, arxius, programes o dades (incloent, sense limitació, textos, imatges, fotografies, vídeos, dibuixos, música, marques o logotips, estructura i disseny de la composició de cadascuna de les pàgines individuals que componen la totalitat del lloc web, combinacions de colors, codis fonts dels programes que generen la composició de les pàgines, programari necessari per al seu funcionament, accés i ús) allotjats en els Serveis Web de l'Empresa als quals l'usuari pugui tenir accés (d'ara endavant, els "Continguts") pertanyen a l'Empresa o als seus llicenciadors i es regeixen per les presents Condicions Generals d'Ús.
L'Usuari assumeix la responsabilitat de l'ús dels Serveis Web. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. Així mateix, l'Usuari es compromet a facilitar a l'Empresa, durant el registre, informació veraç i lícita.
L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels Continguts i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, s'obliga a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) no difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) no provocar danys en els sistemes de l'Empresa, dels seus proveïdors o de terceres persones, no introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
L'Empresa titular dels Serveis Web es reserva el dret de retirar l'accés a tots aquells Usuaris que no respectin les presents Condicions Generals d'Ús, especialment quan amb les seves actuacions puguin danyar la dignitat de la persona i alterar l'ordre o la seguretat pública.
En qualsevol cas, l'Empresa no serà responsable de la informació abocada pels Usuaris a través del web, ni per qualsevol ús inadequat d'aquest, que pugui ser contrari a aquestes Condicions Generals d'Ús o a la legislació.
L'Usuari es compromet a mantenir indemne a l'Empresa per qualsevol mal o perjudici que li pogués ocasionar l'ús inadequat dels Serveis Web i el seu Contingut.

Propietat industrial i intel·lectual

Els dominis en els quals s'allotgen els Serveis Web (a manera enunciativa però no limitatiu: ediversa.com, ediversa.es, ediversa.cat, ediversa.eu, ediversa.org) han estat registrats davant la Corporació d'Internet per a l'Assignació de Noms i Números (ICANN) a favor de l'Empresa. El Contingut existent als Serveis Web de l'Empresa és titularitat exclusiva i excloent de l'Empresa o dels seus llicenciadors. Cap persona pot apropiar-se d'aquest Contingut.
L'Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l'Empresa i, en conseqüència, a no utilitzar el Contingut dels Serveis Web sense l'autorització prèvia de l'Empresa, en cap concepte. En virtut del que es disposa als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització prèvia i per escrit de l'Empresa. D'acord amb l'anterior, Vostè no ha estat autoritzat per adaptar, editar, canviar, transformar, publicar, re-publicar, distribuir, re-distribuir, realitzar qualsevol tipus d'emissió o re-emissió per qualsevol mitjà o tecnologia de transmissió, el Contingut d'aquests Serveis Web o el material publicat en els mateixos (amb independència de tipus d'arxiu o element).

Exclusió de garanties i responsabilitat

L'Empresa no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els Continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els Continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho. Donat el cas que als Continguts es disposessin enllaços o enllaços cap a altres Serveis Web a Internet, l'Empresa no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l'Empresa assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests enllaços o altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d'exclusió

L'Empresa es reserva el dret a denegar o retirar l'accés als Serveis Web oferts a aquells Usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús o, en el cas de clients, per l'incompliment greu o reiterat de les seves obligacions en el Contracte.

Generalitats

L'Empresa perseguirà l'incompliment de les presents Condicions Generals d'Ús així com qualsevol utilització indeguda dels Serveis Web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

L'Empresa podrà modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d'Ús. Les modificacions seran degudament publicades en aquest lloc web. La vigència de les presents Condicions Generals d'Ús expirarà en el moment en què siguin modificades per l'Empresa i substituïdes per unes altres degudament publicades aquí.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre l'Empresa i l'Usuari està subjecta a la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir amb motiu.