La implementació obligatòria de la Factura Electrònica en l'àmbit B2B establerta per la Llei Crea i Creix és un dels temes que lideren el 2024. En conseqüència, hi ha molts dubtes que giren al seu voltant pel que fa a l'usuari. Una de les qüestions principals és com aquesta conviurà amb els registres comptables i els sistemes d'intercanvi de documentació electrònica, tant els actuals com els que estan per venir.

Des d'eDiversa Group volem resoldre tots els teus dubtes sobre aquest tema:

  • SII

El Subministrament Immediat d'Informació (SII) és el sistema promogut per l'Agència Tributària Espanyola per a la transmissió dels registres de l'IVA de manera electrònica i immediata. Aquest s'implementa en tot el territori de l'Estat, incloses les Hisendes Forals i Canàries. Estan obligades a adherir-se al SII totes aquelles empreses la facturació de les quals és superior a sis milions d'euros anuals, empreses inscrites en el REDEME (Registre de Devolució Mensual de l'IVA), professionals que tributen en règim especial de grups de l'IVA i tots aquells subjectes que voluntàriament decideixin acollir-s'hi.

Si no hi ha modificacions, les empreses obligades al SII hauran d'acollir-se al nou sistema de Factura Electrònica paral·lelament. Parlem de dos sistemes i requisits diferents. Mentre que el SII està promogut per l'Agència Tributària i es tracta d'un informe fiscal, la Factura Electrònica B2B és un projecte del Ministeri d'Economia que pretén monitorar els estats i pagaments de les transaccions econòmiques per a reduir la taxa de morositat.

Els sistemes del SII i la Factura Electrònica de moment no seran excloents. Encara que no es descarta que en un futur s'avaluï la fusió de tots dos processos, de moment, s'haurà de complir amb els dos.

  • VERIFACTU

Els sistemes d'emissió de factures verificables o Verifactu neixen en el context de la Llei Antifrau. Alguns dels seus principals objectius són combatre el frau fiscal i impulsar la digitalització en el report tributari. Totes les Factures Electròniques, siguin B2B, B2C o B2G, hauran de ser emeses mitjançant un programari certificat que compleixi amb els requisits que estableix l'Agència Tributària. El Reial decret 1007/2023 que contempla el Verifactu ja ha estat aprovat i, tot i que encara està pendent de desenvolupament, haurà d'aplicar-se abans de l'1 de juliol de 2025.

Tots els empresaris, pimes i autònoms que utilitzin un programari de facturació, hauran d'acollir-se al Reial decret. No obstant això, quedaran excloses del seu ús aquelles empreses adherides al SII, part del Règim simplificat i agricultura, així com aquelles exemptes d'obligació de facturar. S'aplicarà a tot el territori espanyol, Canàries, Ceuta i Melilla, quedant excloses les Hisendes Forals de País Basc i Navarra.

Mentre que el sistema Verifactu pretén establir un control de l'existència de cada factura mitjançant identificació única, la normativa de la Llei Crea i Creix cerca regular el procés d'intercanvi de factures entre les parts implicades d'una transacció comercial. Encara que tots dos giren al voltant de la Factura Electrònica, es tracta de sistemes i finalitats diferents que hauran de complementar-se. És a dir, els formats i els requisits tècnics són diferents i un sistema no exclou a l'altre, sinó que aquelles empreses obligades a Verifactu hauran d'implementar tots dos.

  • TICKETBAI

TicketBai és un projecte de les tres diputacions forals i el Govern Basc que persegueix potenciar la transformació digital i evitar el frau fiscal mitjançant un registre millorat del sistema de facturació i cobrament. En l'àmbit comercial té com a objectiu evitar la competència deslleial, garantir al consumidor un tiquet de compra i obtenir un major control sobre els cobraments en efectiu.

Només afecta les empreses i autònoms amb domicili social a País Basc, les quals han d'utilitzar un programari que genera un fitxer únic i el transmet a la Hisenda Foral corresponent en l'emissió de cada tiquet o factura. Com afecta a totes les transaccions comercials, incloses les de consumidor final, aquest programari ha d'estar implantat en qualsevol dispositiu que emeti factura, ja sigui un TPV, una tauleta, etc.

Pel que a la Llei Crea i Creix es refereix, es tracta d'una normativa que aplica a escala estatal. Així que les empreses obligades al TicketBai hauran d'implantar d'igual manera la Factura Electrònica B2B amb els requisits establerts per la normativa. És a dir, hauran de comptar amb tots dos sistemes i aplicar-los de manera complementària.

  • ViDA

El projecte VAT in Digital Age (Vida) és la proposta europea per a establir un control del report fiscal entre els estats membres de la Unió Europea. Es tracta d'un pla d'acció senzill per a reportar les declaracions de l'IVA en format electrònic i en temps real mitjançant la Factura Electrònica.

L'e-factura estarà, en aquest moment, subjecta a uns estàndards europeus comuns. Des de l'1 de gener de 2024, cada Estat membre pot establir lliurement de manera obligatòria un sistema de facturació electrònica, cosa que a Espanya ja està succeint amb la implementació en l'escenari B2B de la mà de la Llei Crea i Creix. Vida no sols regularà la forma en què les factures hauran d'emetre, sinó que considera també els terminis per a l'emissió de les mateixes quan es tracti d'operacions intracomunitàries i aquelles en què s'apliqui la regla d'inversió del subjecte passiu. De moment es tracta d'un projecte en desenvolupament que té previst veure la llum el 2028.

  • EDI

Electronic Data Interchange o EDI és un sistema d'intercanvi electrònic de documents basat en estàndards i normes, nacionals i internacionals, que defineixen i regulen la forma en què les empreses intercanvien diferents documents comercials com ara ordres de compra, avisos d'expedició, factures, etc.

Tot i que l'EDI no és un registre comptable, és interessant tenir-lo en compte en el nou escenari de facturació B2B. Això es deu al fet que les empreses que ja comptin amb la implementació de l'EDI tindran una gran base de partida. Encara que hagin d'adaptar els seus actuals sistemes per a complir amb els requisits del reglament tècnic de la Factura Electrònica, començaran amb part de l'arquitectura necessària. També cal destacar que un dels formats que proposa l'esborrany del reglament tècnic és EDIFACT, un dels formats estàndard d'EDI més utilitzats a Europa.


En termes generals, aquelles empreses obligades a complir amb algun dels sistemes de registres comptables esmentats es trobaran amb l'escenari d'assumir paral·lelament els requisits del nou sistema de facturació electrònica. A eDiversa Group, com a empresa amb ampli bagatge en l'intercanvi electrònic de documents i la gestió documental, oferim serveis per a evitar la sobrecàrrega que suposa establir tots aquests processos. Mitjançant l'automatització és possible alliberar la tensió que comporta la gestió d'aquests, evitar errors humans i reduir costos a més de complir de manera eficaç i simple amb les normatives obligatòries.

Si tens qualsevol dubte respecte a qualsevol d'aquests processos o sobre la implementació de la Factura Electrònica contacta amb nosaltres a info@ediversa.com o a través del telèfon 931 833 790, estarem encantats d'ajudar-te.