Si amb la Llei Crea i Creix la Factura Electrònica s'ha convertit en el principal artífex de la digitalització empresarial a Espanya, la Unió Europea no s'ha quedat enrere i també està desenvolupant un projecte que la posa al centre. Aquest té la fi d'harmonitzar les declaracions de l’IVA de tots els estats membres per a poder controlar els moviments comercials de les empreses eficaçment.

Es tracta del Projecte ViDA (VAT in Digital Age) i té tres eixos fonamentals:

1. El tractament en l’IVA de determinades activitats desenvolupades per plataformes digitals.
2. El registre únic europeu a l'efecte de l’IVA.
3. Generalització de l'ús de la Factura Electrònica en determinats tipus d'operacions i la notificació digital per a les operacions intracomunitàries (DRR).

Generalització de l'ús de la Factura Electrònica

El principal objectiu del Projecte en referència a la Factura Electrònica és que aquesta sigui la norma general.

Com es farà?
Es modificarà el contingut de l'article 218 de la Directiva del ’IVA. Aquest article establirà que els estats membres podran imposar l'obligació d'emetre factures electròniques i que l'ús de factures en paper només sigui possible en situacions molt concretes que aquests Estats membres autoritzin (per exemple, podria ser en casos com el règim simplificat o règims especials molt particulars com el d'agricultura ramaderia i pesca).

La facturació electrònica estarà subjecta a uns estàndards europeus comuns i en cap cas estarà supeditada a alguna mena d'autorització o validació prèvia.

A partir de l'1 de gener de 2024, cada Estat membre tindrà llibertat per a establir de manera obligatòria un sistema de facturació electrònica.

ViDA no només regula la forma en la qual les factures s'han d’emetre, sinó que també té en consideració els terminis per a l'emissió de les mateixes en els casos d'operacions intracomunitàries i aquelles a les quals aplica la regla d'inversió del subjecte passiu, deixant al marge les operacions purament domèstiques.

Notificació Digital d'Operacions Intracomunitàries (DRR):

La gran novetat que introdueix aquest tercer pilar de ViDA es refereix al que s'ha decidit denominar notificació digital per a les operacions.
La proposta pretén substituir les declaracions recapitulatives d'operacions intracomunitàries (el nostre model 349) per un sistema de subministrament d'informació en temps gairebé real, molt similar al sistema que ja s'utilitza a Espanya i que es coneix com el SII (Subministrament Immediat d'Informació).

Quines operacions estaran subjectes al DRR?
Totes aquelles que estan actualment cobertes per les declaracions recapitulatives d'operacions intracomunitàries, els lliuraments de béns i les prestacions de serveis subjectes a la regla d'inversió del subjecte passiu. Les operacions purament domèstiques en queden al marge.

Com funcionarà?
La informació s’haurà de remetre, per via electrònica, per cada operació de manera individual i s’haurà de fer en un termini de dos dies hàbils a partir de l'expedició de la factura.

S'establirà un format uniforme per a la remissió d'aquesta informació que els estats membres hauran de respectar.
Un dels objectius de ViDA és facilitar les obligacions administratives i formals dels subjectes passius del ’IVA. Per a això, es pretén que els sistemes de subministrament d'informació electrònica que ja existeixen en determinats estats membre, com per exemple Espanya amb el SII, s'adaptin al DRR proposat per ViDA.

Quan entrarà en vigor?

Factura Electrònica: tot i que no està prevista una regulació sobre facturació electrònica per a tota la Unió fins a 2025, sí que es planteja que al gener de 2024 es permeti als estats membre establir la Factura Electrònica com el sistema de facturació per defecte i eliminar la necessària autorització per a això.

DRR: es preveu que el Projecte del DRR es posi en funcionament a partir de gener de 2028.


En aquest context, és molt recomanable que les empreses que encara no compten amb sistemes de Factura Electrònica integrats amb els seus sistemes de gestió comencin a plantejar seriosament aquesta opció. Si vols que t'informem de les nostres solucions de Factura Electrònica, en què consisteixen i com et poden ajudar, ens pots contactar i estarem encantats d'atendre't.