Segons algunes veus acreditades que analitzen l'evolució de la indústria 4.0, hi ha molts negocis i empreses que no estan preparats per encarar la digitalització dels processos industrials. Les empreses hauran de seguir una sèrie de passos fonamentals per adaptar-se a les noves tecnologies.

Un estudi publicat per McKinsey & Company, indica que només el 10% de les empreses estan aplicant estratègies encaminades cap a la indústria 4.0. La falta de coordinació interdepartamental, la mentalitat de la plantilla o les infraestructures i sobretot la por a les coses noves i al canvi, són alguns dels hàndicaps amb els quals es troben i que no ajuden a aquesta implementació.
Antonio García, director general de l'empresa Bossard Spain, coincideix que la majoria dels negocis no estan preparats per a afrontar aquesta nova revolució industrial. Segons ell hi ha una sèrie de passos per encaminar-se a la digitalització.
En aquest sentit també coincideix amb els autors del llibre “La Indústria 4.0 a la societat digital" d'Antoni Garrell i Llorenç Guilera on també es proposen una sèrie de passos que consideren que són els més importants perquè la digitalització tingui una bona implementació a les empreses.
Els passos més importants en què coincideixen són:

  • Familiaritzar-se amb la indústria 4.0 i veure-la com una oportunitat i no com una amenaça, el que consideren el pas més important.
  • Definir els objectius estratègics i ser flexible per voler provar noves idees.
  • El personal ha de reciclar-se i/o renovar-se amb perfils flexibles i adaptables.
  • Contractar experts per satisfer necessitats específiques.
  • Centrar-se en la creació de valor i pensar en els clients.
  • Maximitzar la relació productivitat-qualitat.
  • Donar suport al producte i aplicar la gestió col·laborativa.


Els principals canvis tenen com a denominador comú l'adaptació, la flexibilitat i perdre la por a les coses noves i a les desconegudes.
La conseqüència de totes aquestes accions serà que, en un futur molt pròxim, les empreses tindran una cadena de subministraments extremadament ràpida, àgil i flexible que permetrà en tot moment decidir sobre la base de productivitat. La interconnexió és el factor clau que farà possible aquesta rapidesa i eficàcia. Les empreses hauran de tenir un sistema informàtic capaç d'assumir aquesta nova col·laboració Informàtica.
Una altra de les qüestions que planteja la indústria 4.0 és la sostenibilitat de les empreses. En el futur aquestes qüestions que avui són més ètiques que legals seran d'obligada necessitat, és per això que les empreses hauran d'anticipar-se a aquests nous canvis amb la innovació, la globalització i la productivitat.