Durant els últims anys el Govern ha plantejat i establert mesures en pro de la Transformació Digital. Cadascuna d'elles ha suposat un repte econòmic i d'infraestructura per a les empreses i professionals. Una de les més recents és la implementació obligatòria de la Factura Electrònica en l'escenari B2B, que ve de la mà de la Ley Crea y Crece.

En aquest context, el sector de les assessories, gestories i despatxos professionals poden veure aquest escenari com una arma de doble tall, a temor que aquesta nova mesura pugui variar substancialment el seu model de negoci. Les tasques administratives i financeres es troben en plena transició digital amb els nous softwares de gestió, igual que la forma de facturació actual. Això, lluny de contemplar-se com una amenaça ha d'enfocar-se en les múltiples possibilitats que pot oferir al sector. A continuació, destaquem alguns dels beneficis que aquest nou escenari planteja per a les assessories:

  • Fidelització dels clients en oferir-los el que necessiten per a adaptar-se a la nova normativa.
  • Oportunitat de negoci en ampliar el catàleg de serveis, obtenint així més beneficis.
  • Automatització de processos mitjançant la integració amb el sistema de gestió propi de l'empresa, guanyant així temps per a altres tasques.
  • Eficiència màxima en poder rebre, gestionar i controlar les factures dels clients en un mateix entorn.
  • Accés a la informació en temps real, sense errors humans i traçabilitat dels estats de les factures i documents.


La falta d'informació i d'infraestructura tecnològica fa que moltes empreses i autònoms acudeixin a la seva assessoria particular buscant respostes i solucions. Això les converteix en una peça clau d'adaptació al canvi, resultant per a elles una molt bona oportunitat de negoci. Mitjançant el suport i assessorament d'un partner tecnològic com eDiversa Group, les gestories, assessories i despatxos professionals poden oferir als seus clients la implementació de la Factura Electrònica, evitant fugides i ampliant la seva cartera de serveis. Al ser proveïdors de serveis de factura electrònica, oferim aquest tipus de sinergies amb assessories. Aquestes neixen com una evolució natural que es presta a la casuística del nou escenari de facturació. D'aquesta forma, les empreses del sector s'enriqueixen del coneixement en la matèria i la tecnologia, podent oferir als seus clients un sistema de facturació electrònica per a adaptar-se a la nova Llei.

Qualsevol canvi o innovació busca una transformació en positiu i la Ley Crea y Crece no difereix d'aquest objectiu. No obstant això, hi ha dues maneres d'afrontar-ho: evitar-ho i ignorar-ho o bé, per contra, adaptar-se i intentar reformular el model de negoci per al benefici propi i el dels clients. Si ets una assessoria, gestoria o despatx professional podem assessorar-te sense cap compromís, ens pots contactar mitjançant mail info@ediversa.com o telefònicament al 931 833 790.